ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ

Xem hướng dẫn đăng ký tại đây

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Upload file minh chứng đối tượng ưu tiên (nếu có)


B. UPLOAD FILE ẢNH HỌC BẠ

Lưu ý: Hệ thống chỉ chấp nhận file ảnh JPG|JPEG|PNG và dung lượng không quá 5MB. Ảnh chụp học bạ lớp 10,11,12 gồm đầy đủ thông tin điểm trung bình của 2 học kỳ và xếp loại học lực.
(Có thể xem video hướng dẫn tại đây: https://youtu.be/MB8gX1xLJF4)

C. CÁC NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN HỌC BẠ

* ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG 1 (Bắt buộc)

Điểm môn 1 Điểm môn 2 Điểm môn 3
Học kỳ 1 lớp 11
Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12
Học kỳ 1 lớp 11
Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12
Học kỳ 1 lớp 11
Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12

* ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG 2

Điểm môn 1 Điểm môn 2 Điểm môn 3
Học kỳ 1 lớp 11
Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12
Học kỳ 1 lớp 11
Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12
Học kỳ 1 lớp 11
Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12

* ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG 3

Điểm môn 1 Điểm môn 2 Điểm môn 3
Học kỳ 1 lớp 11
Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12
Học kỳ 1 lớp 11
Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12
Học kỳ 1 lớp 11
Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12

* ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG 4

Điểm môn 1 Điểm môn 2 Điểm môn 3
Học kỳ 1 lớp 11
Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12
Học kỳ 1 lớp 11
Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12
Học kỳ 1 lớp 11
Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12

* ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG 5

Điểm môn 1 Điểm môn 2 Điểm môn 3
Học kỳ 1 lớp 11
Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12
Học kỳ 1 lớp 11
Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12
Học kỳ 1 lớp 11
Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12

* ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG 6

Điểm môn 1 Điểm môn 2 Điểm môn 3
Học kỳ 1 lớp 11
Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12
Học kỳ 1 lớp 11
Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12
Học kỳ 1 lớp 11
Học kỳ 2 lớp 11
Học kỳ 1 lớp 12

D. CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN

Xin vui lòng xác nhận đã kiểm tra chính xác các thông tin phía trên trước khi nhấn nút đăng ký.

TRƯỜNG MIỄN LỆ PHÍ XÉT TUYỂN HỌC BẠ